XXI Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

1. W konkursie mogą brać udział dzieci z otwockich przedszkoli i szkół, oraz z ognisk muzycznych i placówek kultury, – których opiekunowie złożą prawidłowo wypełnione karty uczestnika.

2. W konkursie Szopek Bożonarodzeniowych przewidziane są 2 kategorie, – w których można zgłaszać uczestników.

1) Przedszkola i klasy ‘O’- III

2) Uczniowie z klas IV – VIII

3. Uczestnicy przygotowują ( indywidualnie lub grupowo) jeden na placówkę eksponat w dowolnej technice plastycznej, z zachowaniem nie przekraczalnej wielkości 1m x 1m x 1m.

4. Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się poprzez nadesłanie karty uczestnictwa do dnia 26.11.2021r. ( Kartę uczestnika należy wysłać na adres mailowy: konkursy@moktis.pl oraz adam.balinski@moktis.pl lub w wersji papierowej dostarczyć do sekretariatu MOKTiS ul. Armii Krajowej 4 w Otwocku).

5. Eksponaty na wystawę należy dostarczyć w dniu 14.12.2021- (miejsce oraz godzina zostanie wysłana droga mailową) . W tym dniu prace będą oceniane przez jury.

6. Ocenianie:

Jury oceniać będzie:

 – samodzielność wykonania odpowiadającą wiekowi wykonawców

 – staranność i estetykę

 – oryginalność w doborze techniki plastycznej

 – artystyczną wyjątkowość prac

7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 09.01.2022r – (szczegóły zostaną wysłane drogą mailową)

8. Odbiór prac z otwartej wystawy będącej ekspozycją musi się odbyć dnia 10.01.2022r w godz. 10.00 – 15.00./Nieodebrane w tym terminie prace ulegną zniszczeniu.

9. Organizator (MOKTiS), zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie modyfikacji postanowień powyższego regulaminu, jak również przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o wprowadzeniu ewentualnych zmian będą zamieszczane na stronie www.moktis.pl i wchodzą w życie z dniem publikacji.

Regulamin konkursu w formie pliku PDF do pobrania tutaj —> KLIKNIJ

Karta zgłoszeniowa w formie pliku PDF do pobrania tutaj —> KLIKNIJ