Konkurs Zespołów Rockowych „Młoda Estrada 2022”

Na początku lat dwutysięcznych w „Smoku” odbywały się przeglądy kapel rockowych pod nazwą „Młoda Estrada”. Impreza była dedykowana dla lokalnych grup, których było w tamtym czasie w Otwocku sporo, na jednej z nich wystąpiły też niemieckie zespoły z zaprzyjaźnionego Lennestadt. Po kilku latach zespołów w otwocku ubyło i smokowe przeglądy przeszły do historii. W latach 2017 i 2018, niejako kontynuując tradycję – „Smok” przy współpracy Starostwa Powiatowego zorganizował konkurs pod nazwą „Rock Point”, który nie miał już charakteru wyłącznie lokalnego i cieszył się sporym zainteresowaniem. W tym roku wracamy do historii i tradycji otwockich przeglądów organizując Konkurs Zespołów Rockowych „Młoda Estrada 2022”! Udział w konkursie mogą wziąć grupy z całego kraju koncert finałowy odbędzie się w niedzielę 28 sierpnia w Parku Miejskim w Otwocku, a zwycięzca wyjedzie z Otwocka z nagrodą finansową. Szczegóły dotyczące regulaminu, terminu i formy zgłoszeń znajdują się na profilu:https://www.facebook.com/mlodaestrada

Miejski Ośrodek Kultury, Turystki i Sportu w Otwocku (MOKTiS)         

zaprasza do udziału w Konkursie Zespołów Rockowych

“Młoda Estrada 2022”.

Konkurs organizowany przez MOKTiS  adresowany jest do zespołów i wykonawców muzyki rockowej.

Warunkiem udziału jest zgłoszenie udziału oraz dostarczenie w ustalonym terminie nagranych utworów.

Zgłoszenie się do przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

*  *  *

 R  E  G  U  L  A  M I  N

                                         KONKURSU ZESPOŁÓW ROCKOWYCH “MŁODA ESTRADA 2022”

Postanowienia ogólne

1) Regulamin określa warunki Konkursu Zespołów Rockowych “Młoda Estrada 2022”, zwanego dalej KONKURSEM.

2) Organizatorem Konkursu są : Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 4. Siedzibą organizatora KONKURSU jest  siedziba MOKTiS w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 4. /Amatorski Teatr Miejski im. Stefana Jaracza/, zwanego dalej  ORGANIZATOREM

3) Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, klauzuli RODO i zgody na prezentację wizerunku. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad, jak również potwierdzenia, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w przeglądzie. W przypadku niespełnienia  przez Uczestnika któregokolwiek z warunków, które uprawniają go do udziału w KONKURSIE, organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia go z udziału w konkursie.

4) Organizator powoła wewnętrzną komisję składającą się z wybranych przez niego osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu KONKURSU oraz wykonywała inne zadania powierzone jej niniejszym regulaminem. Organizator powoła również jury, które wyłoni zespoły w eliminacjach i jury finału które wybierze laureatów i przyzna nagrody.

5)  Celem KONKURSU jest :

• popularyzacja muzyki rockowej

* prezentacja dorobku artystycznego zespołów rockowych

 • wymiana doświadczeń muzycznych,

• propagowanie kultury muzycznej ,

• rozwijanie wrażliwości artystycznej i umiejętności estradowych,

• popularyzacja działań muzycznych i poszerzanie wiedzy z tego zakresu.

*przybliżenie szerszej publiczności wykonawców, ich twórczości i trendów w muzyce rockowej

6) Przegląd odbędzie się w dwóch etapach,

I etap – eliminacje  (nadesłanie nagrań, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 15.07.2022),

II etap – koncert  finałowy z udziałem 5 zespołów (w dniu 28 sierpnia 2022r.) w Muszli Koncertowej Parku Miejskiego w Otwocku

I etap-eliminacje,  podczas których zostanie wyłonionych 5 finalistów:

 • Zespół chcący wziąć udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej do udziału  znajdującej się na profilu oraz  www.moktis.pl przesłania go wraz z nagraniami do 15.07.2022r.. Po otrzymaniu zgłoszenia oraz przesłanych utworów ORGANIZATOR potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.
 •  materiał muzyczny to 3 utwory we własnym wykonaniu w formacie MP3 lub linki do swoich nagrań, także na YouTube, Spotify, Deezer, itp.; ( materiał nie musi zawierać utworów wykonywanych potem podczas FINAŁU).
 • Zgłoszenia i pliki MP3 prosimy przesyłać drogą mailową wyłącznie na adres konkursy@moktis.pl
 • Warunkiem przyjęcia do konkursu jest przesłanie zgłoszenia i trzech utworów we własnym wykonaniu.

II etap-finał, przegląd pięciu wybranych zespołów, na scenie Muszli Koncertowej w Parku Miejskim
w Otwocku, w dniu 28.08.2022r.


        a) Uczestnik finału ma do dyspozycji 40 minut na wykonanie swojego programu (zwyczajowo jest to podpięcie się, krótka informacja o zespole, wykonanie utworów (przeważnie 3 utwory, choć nie koniecznie). Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.

Czas  40  min zespołu na scenie jest nieprzekraczalny.


7)  Zgłoszenie uczestnictwa

 • Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest przesłanie karty zgłoszenia i 3 utworów we własnym wykonaniu
 • Osoba podpisująca kartę zgłoszeniową potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem oraz klauzulą RODO.
 • Wybór zespołów, które zostaną zakwalifikowane do Przeglądu, zostanie dokonany przez komisję kwalifikacyjną (jury) na podstawie przesłanych nagrań.
 • Wyniki wstępnych eliminacji oraz kolejność występów ogłoszone zostaną na profilu  https://www.facebook.com/rockpointotwock/about/?ref=page_internal i stronie www.moktis.pl do 22 lipca 2022r. Ponadto o wynikach eliminacji zostaną telefonicznie powiadomieni przedstawiciele zespołów zakwalifikowanych do udziału w FINALE.
 • Uczestnicy przesłuchań konkursowych zobowiązani są korzystać z własnych instrumentów.
 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom podstawowy backline (dwa wzmacniacze gitarowe, wzmacniacz basowy, perkusja ( body bez blach) + nagłośnienie, mikrofony, odsłuchy, itp. Pozostały  backline zespoły muszą zabrać ze sobą. Szczegóły mogą być dodatkowo uzgadniane z ORGANIZATOREM.
 • Zespoły podczas przesłuchań finałowych występować będą w kolejności ustalonej przez organizatorów (drogą losowania) i podane zostaną na https://www.facebook.com/rockpointotwock/about/?ref=page_internal i stronie www.MOKTiS.pl
 • Zakwalifikowany zespół wystąpi ze swoim programem w nieprzekraczalnym czasie 40 minut (łącznie
  z podpięciem instrumentów).
 • Oceną zespołów uczestniczących w KONKURSIE zajmować się będzie powołane przez organizatorów profesjonalne jury, które oceni zespół za całokształt występu, między innymi poziom wykonawczy, brzmienie, aranżację i ogólne wrażenie artystyczne (mogą być wykonywane kompozycje własne,
   jak i utwory innych wykonawców).
 • Oficjalne ogłoszenie zwycięzców i przyznanych nagród, nastąpi w dniu przesłuchań finałowych.
 • Dla zwycięskiego zespołu przewidziana jest Nagroda Główna w wysokości 3 000zł. Organizator nie wyklucza ustanowienia innych nagród i wyróżnień.
 • Zespoły grające w konkursie zobowiązane są do stawienia się w miejscu  konkursu (Muszla Parku Miejskiego w Otwocku, róg ulic Pułaskiego i Poniatowskiego, do godziny 11.00 dnia 28.08.22r. w celu przeprowadzenia próby dźwięku. Brak zespołu o umówionej godzinie odczytany będzie jako rezygnacja z prawa do próby. Początek konkursu finałowego z udziałem publiczności godzina 16:00 (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia).
 • Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom koncertu.
 • Organizator zapewnia członkom zespołów garderoby w czasie przeglądu.
 • Wzięcie udziału w przesłuchaniach konkursowych jest automatyczną zgodą na zamieszczenie materiału muzycznego w postaci mp3 na stronie internetowej konkursu z możliwością jego pobrania.
 • Wykonawca wyraża zgodę na pola eksploatacji (wymienione w art.50 ust. o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych):
 • wszelkie utrwalenie, zwielokrotnienie i zapisywanie na wszelkich nośnikach.
 • wprowadzanie do różnych urządzeń i wszelkie inne rozpowszechnianie
 • wszelkie nadawanie i re-emitowanie
 • wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.
 • Udział w Przeglądzie jest również zgodą na rejestrację audiowizualną występów konkursowych oraz
  na wykorzystywanie tego zapisu w celach promocyjnych i marketingowych konkursu.
 • Organizator jest wyłącznie uprawniony do decydowania o sposobie, terminie i zakresie
  (w całości lub części) korzystania z rezultatów pracy (wykonawstwa) oraz materiałów nagraniowych powstałych podczas prezentacji w przeglądzie.
 • Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań w KONKURSIE.
 • Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z osobami wskazanymi przez organizatora w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu artystycznego i technicznego.
 • Zgłoszenie do udziału w KONKURSIE jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ORGANIZATORA, zgodnie z ust. z 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do ORGANIZATORA.

8) Przekazanie nagrody w KONKURSIE nastąpi, po wcześniejszym uzgodnieniu drogi jej przekazania, na podstawie protokołu jury i po podpisaniu protokołu odbioru nagrody.

9) Uwagi dodatkowe:

 • Kolejność występowania uczestników zostanie ustalona przez organizatora.

10. Uczestników obowiązują zasady narzucone przez ORGANIZATORA w kwestii  obostrzeń sanitarnych, ogłoszone w oddzielnym komunikacie, dostosowanym do obowiązujących przepisów w tym względzie

 11. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga ORGANIZATOR.

 12. Koordynatorem przeglądu jest: Agata Zatyka (MOKTiS), konkursy@moktis.pl /agata.zatyka@moktis.pl,oraz Jacek Grymuza jacek.grymuza@moktis.pl więcej informacji o konkursie uzyskać można pod nr telefonu:  664 914 444.

Osoba do kontaktu: Magdalena Trzaskowska, nr telefonu: 509 250 159, oraz Jacek Grymuza 22 7792661

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyn,  publikując aktualny regulamin na stronach: https://www.facebook.com/rockpointotwock/about/?ref=page_internal oraz www.moktis.pl

 14. Regulamin Przeglądu będzie dostępny w siedzibie organizatora: 05-400 Otwocku, Armii Krajowej 4 oraz na stronie www.moktis.pl  i na Fb ; https://www.facebook.com/rockpointotwock/about/?ref=page_internal

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie uczestników.

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock;
 • Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku – email: kontakt@dabrowski-kancelaria.pl;
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. lit a i e Rozporządzenia, statutu MOKTiS, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w przeglądzie w roku kulturalno-oświatowym 2021/2022 (dalej też jako “wydarzenie”);
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres promocji wydarzenia, przedstawiania przebiegu wydarzenia, archiwizacji danych i materiałów o wydarzeniu;
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody;
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Ośrodku Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, lecz niezbędnym w celu wzięcia udziału w wydarzeniu;
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Miejski Ośrodek, Kultury, Turystyki i Spotu do Państw trzecich.

ZGODA NA PREZENTACJĘ WIZERUNKU

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu, związane jest z możliwością utrwalenia danych osobowych uczestnika, tj. m in. jego wizerunku, głosu w formie audio-wizualnej, co związane jest z prestiżem wydarzenia oraz jego zasięgiem. Zgodnie z treścią art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) “Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna” – niemniej jednak przez złożenie Karty Uczestnika, uczestnik wyraża nieodpłatną nieodwołalną zgodę na to, aby jego wizerunek i/lub głos oraz jego występ podczas wydarzenia (wraz z imieniem i nazwiskiem) zostały wykorzystane w formie filmu audio-video oraz mogły być transmitowane w social mediach w sposób w który zostanie uznany za stosowny – w całości lub w postaci dowolnych fragmentów.

Zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz imienia i nazwiska na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);

2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą, cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);

3. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;

4. prawo obrotu w kraju i za granicą;

5. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których wydarzenie utrwalono;

6. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

7. nadawanie za pośrednictwem satelity;

8. retransmisja wydarzenia;

9. sporządzanie wersji obcojęzycznych;

10. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

11. wykorzystanie w utworach multimedialnych;

12. wykorzystanie na stronach internetowych, w tym na stronach MOKTiS oraz na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram itp.

13. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

14. publiczne udostępnianie wydarzenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;

15. wykorzystanie fragmentów nagrań do celów promocyjnych i reklamy wydarzenia.

ZAŁĄCZNIK 1: KARTA  ZGŁOSZENIOWA

  NAZWA ZESPOŁU ……………………………………………………………………………………………………………………………………. SKŁAD ZESPOŁU (instrumentalny)………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Krótki opis zespołu ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Dane osoby reprezentującej zespół ( imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………… ADRES: ul. …………………………………………………………………………………………………………… kod …………………………… Miejscowość …………………………………………………………………… poczta …………………………………………………………… Telefon : ………………………………………………….. adres mailowy………………………………………………………………………. Dodatk. nr  telefonu do zespołu ………………………………………………………………………………………………………………… Forma, w jakiej zostaną przesłane utwory na konkurs ………………………………………………………………………………….. Dodatkowe informacje:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją: regulaminu Konkursu Zespołów Rockowych “Młoda Estrada 2022”, klauzuli RODO  oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. Podpis jest  również  deklaracją przybycia na koncert zespołów zakwalifikowanych przez jury.

  ………………………………………………………………….                ……………………………………………………………………………

             miejscowość i data                                                                              podpis osoby reprezentującej zespół