OGŁOSZENIE O PRZETARGU – Aktualizacja 21.07.2021

Nazwa postępowania: Dostawa ekranu LED wraz z dodatkowym osprzętem i montażem.

Poniżej do pobrania w formie pliku PDF wszystkie niezbędne załączniki:

Formularz oferty do pobrania –> tutaj

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania –> tutaj

Identyfikator postępowania do pobrania –> tutaj

Projekt umowy do pobrania –> tutaj

Specyfikacja warunków zamówienia do pobrania –> tutaj

Oświadczenie Nr 1 do po pobrania –> tutaj

Oświadczenie Nr 2 do pobrania –> tutaj

——————————————————————————————————————–

INFORMACJA O PRZETARGU C.D (1)

                                                                                      Otwock, 28 czerwiec 2021 r.

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, który reprezentuje:

p.o. Dyrektora Tomasz Winnicki, ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock

tel.: +48 22779 36 43 http://www.moktis.pl/

Adres e-mail: moktis@moktis.pl

 

Nazwa postępowania: 

Dostawa ekranu led wraz z dodatkowym sprzętem i montażem

Nr postępowania: WZP.271.01.2021

Zgodnie  z art.  222  ust.  4 ustawy  z  dnia  11  września  2019  r. – Prawo  zamówień publicznych Dz. U. 2019. 2019,  Zamawiający  informuje,  że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 230 000,00 zł.

——————————————————————————————————————–

INFORMACJA O PRZETARGU C.D (2)

Otwock, 06-07-2021

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, który reprezentuje:

p.o. Dyrektora Tomasz Winnicki, Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock

tel.: +48 22779 36 43 http://www.moktis.pl/

Adres e-mail: moktis@moktis.pl

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129), Zamawiający przekazuje następujące informacje o:

Nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cenach lub kosztach zawartych w ofertach:

Nazwa postępowania:

Dostawa ekranu led wraz z dodatkowym sprzętem i montażem

Numer postępowania: WZP.271.01.2021

 

Nr

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena całkowita brutto

Okres gwarancji

1

Up LED sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 4

37-450 Stalowa Wola

237 021,00

36

2

Perfect Displays sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7/60

00-707 Warszawa

239 805,95

36

3

TDC Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 53

61-028 Poznań

240 541,88

36

4

DPR Corporation Sp. z o.o.

ul. Estrady 70D

01-932 Warszawa

272 996,14

36

——————————————————————————————————————–

INFORMACJA O PRZETARGU C.D (3)

Otwock, 21-07-2021
Zamawiający:
Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu w Otwocku, który reprezentuje:
p.o. Dyrektora Tomasz Winnicki
ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock
tel.: +48 22779 36 43
http://www.moktis.pl/
Adres e-mail: moktis@moktis.pl
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa ekranu led wraz z dodatkowym sprzętem i montażem”
 
Numer postępowania: WZP.271.01.2021
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Up LED sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4
37-450 Stalowa Wola
 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 60,00%, „Okres gwarancji” – waga 40,00%, )
 
Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:
Nr
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
Cena całkowita brutto / Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium
Okres gwarancji / Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium
Łączna liczba punktów
1
Up LED sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4
37-450 Stalowa Wola
237 021,00 / 60,00
36 / 40,00
100,00
2
Perfect Displays sp. z o.o.
ul. Ku Wiśle 7/60
00-707 Warszawa
239 805,95 / 59,30
36 / 40,00
99,30
3
TDC Polska Sp. z o.o.
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań
240 541,88 / 59,12
36 / 40,00
99,12
4
DPR Corporation Sp. z o.o.
ul. Estrady 70D
01-932 Warszawa
272 996,14 / 52,09
36 / 40,00
92,09

Leave a Reply