KONKURS FOTOGRAFICZNY “ŚWIAT W OBIEKTYWIE”

Takiego wydarzenia na kulturalnej mapie Otwocka jeszcze nie było!

W lipcu, w dniach 9-10 lipca, MOKTiS zamieni się w podróżniczo – filmowe centrum miasta. ✈🎥

Zapraszamy na WAPI Otwocki Festiwal Filmów Podróżniczych!

🌍🗺🛳🌄🎥 – ucztę dla wielbicieli kina, pasjonatów podróży, górskich wypraw i niebanalnych historii. Wystąpią:

⭐ Zygmunt Berdychowski – zdobywca Korony Ziemi,

⭐ Krzysztof Wielicki – legenda światowego himalaizmu, człowiek, który jako pierwsza osoba na świecie zdobyła Mount Everest zimą,

⭐ Ola i Karol, autorzy bloga „Busem przez świat”, którzy zabiorą nas w podróż przez Amerykę słynną Drogą 66,

⭐ Karolina i Mario z „Our Little Adventures”, którzy udowodnią, że podróże z dziećmi są możliwe, i że wcale nie muszą być trudne,

⭐ ci, którzy lubią podyskutować o filmach, będą mieli ku temu okazję, ponieważ odwiedzi nas krytyk filmowy – Łukasz Knap, twórca kanału na Youtube – Kanapa Knapa.

📸 Z podróżami nieodłącznie wiąże się fotografia. Dlatego zapraszamy na pokaz dwóch projektów fotografa Marcina Górzyńskiego. Ogłosimy również wyniki Konkurs fotograficzny “Świat w obiektywie”, do którego udział można zgłaszać do końca czerwca.

Odbędą się także pokazy takich filmów, jak:

🎥 Najwyższa góra

🎥 Ściana cieni

🎥 Tony Halik

🎥 Nomadland

🎥 W 80 dni dookoła świata – bajka dla dzieci.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a wejściówki oraz bilety na filmy czekają w kasie Kino Oaza oraz na Biletynie (linki znajdziecie w wydarzeniu: https://fb.me/e/1SpKBmc53 przy opisach poszczególnych gości).*Wydarzenie realizowane w ramach programu “Film 2022”, org. przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Świat w obiektywie”

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Świat w obiektywie”, zwanego dalej „Konkursem” jest Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu z siedzibą w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 4, zwanym dalej „Organizatorem”.

2. Cele Konkursu: a) promowanie walorów przyrodniczych świata b) rozbudzanie zainteresowania podróżowaniem oraz ciekawości świata c) rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii d) rozwijanie wrażliwości na kulturę i wyjątkowość poszczególnych regionów.

3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane w dowolnym miejscu na świecie.

4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie wyjątkowości kultur, walorów przyrodniczych, zabytkowych i historycznych Polski i innych krajów.

5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora, na profilach social media oraz podczas Otwockiego Festiwalu Filmów Podróżniczych WAPI, który odbędzie się w dniach 9-10 lipca 2022 r. w Kinie OAZA.

PRZYJMOWANIE PRAC

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie.
3. Praca biorąca udział w konkursie musi być opatrzona opisem sfotografowanego miejsca/przedmiotu .
4. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: do 30.06.2022 r.
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 4 – 6.07.2022 r.
• wręczenie nagród i dyplomów – 10.07.2022 r.
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: konkursy@moktis.pl z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny „Świat w obiektywie”.
7. Prace należy wysłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.
8. Nadesłane fotografie należy opisać według następującego wzoru: Imię_Nazwisko, Tytuł zdjęcia, miejsce wykonania, krótki opis.
9. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.
10. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
12. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

NAGRODY
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
2. Przewidziane są nagrody rzeczowe: jedna nagroda główna oraz dwie nagrody pocieszenia.
6. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.
7. Nagrody nie odebrane do 20 grudnia 2019 r. przepadają i przechodzą na własność Organizatora.

KOMISJA
1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
3. Po przeprowadzeniu obrad zostanie sporządzony protokół, przez powołaną Komisję.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.moktis.pl
2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż: a) jest autorem załączonych fotografii b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.moktis.pl oraz w serwisach społecznościowych d) zgadza się na opublikowanie zdjęć na ewentualnej wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora.
3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.